Bireysel Üyeler, Hoşgeldiniz

KVKK Aydınlatma Metni

İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ’ nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “elektronik iletilerin alıcının iznine tabii kılınması” ilkesi çerçevesinde ilgili taraflar arası yasal uyumu sağlayan ‘’İZİNVER.NET’’, hizmet arayışında bulunan ihtiyaç sahipleriyle, farklı iş dallarında hizmet sağlayıcıları elektronik ortamda bir araya getiren aracı dijital pazarlama platformu hizmetidir. Bu kapsamda, kimliklerini kullanıcı hesaplarında beyan eden tarafların menfaatleri doğrultusunda karşılıklı rızaya dayalı iletişime geçmeleri sağlanır. Talep ettikleri hizmet ürün ve kalitesi hakkında hizmet sağlayıcılarla dijital ortamda bilgi alışverişine girerek sunulan hizmet fırsat ve avantajlarından öncelikli faydalandırılırlar. Bahsedilen hizmet iş planı dâhilinde, ‘’İZİNVER.NET’’e üye olan ilgili kişilerin 6698 sayılı kişisel verileri sınırlı ve ölçülü ( ad, soyadı, iletişim bilgisi, açık adres bilgisi ve vergi mükellef bilgileri) almak kaydıyla tutuyoruz. Bu bilgiler kullanıcılar arası kimlik beyanı, iletişim adres ve numaralarının paylaşımı, istatistik ölçüm, kampanya ile ilgili duyuru, üyelerimizi bilgilendirme, fatura hazırlama, amaçlarıyla, ‘’İZİNVER.NET’’ kapsamında dijital pazarlama faaliyeti yürüten taraflara ulaşılması amacıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

“İZİNVER.NET”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “elektronik iletilerin alıcının iznine tabii kılınması” ilkesi uyarınca  İZİNVER.NET’e üye  olarak dijital platformu kullanan  gerçek kişilere ve her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.    VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca, Cevizli Mah. Tugay Yolu Sok Ofisim İstanbul Plaza, A Blok Kat: 9, 34846 Maltepe/İstanbul adresinde mukim, İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ veri sorumlusudur.

2.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Kişisel verileriniz; İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda işlenmektedir

Bu kapsamda; 

•    İsim, soyisim

•    E-posta adresiniz 

•    Telefon bilgileriniz

•    Açık adres bilginiz

•    Vergi mükellefi bilgileri

verileriniz veri sorumlusu tarafından işlenme amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması amacı ile İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ’’  bir ürünü olan‘’İZİNVER.NET’’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “elektronik iletilerin alıcının iznine tabii kılınması” ilkesinin gerçekleştirilmesi yoluyla tarafların iletişim ihtiyaçlarını yasalarla uyumlu hale getirmeyi amaçlarken, başta bizler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması olmak üzere kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ tarafından; 


•    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

•    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

•    Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak, 

•    Sözleşmelerin kurulması ve ifası,

•    Sözleşmelerle bağlı ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

•    Elektronik ticaret mevzuatına uyum sağlanması,

•    İhtarname ve hukuki yazışmaların yapılması,

•    Dava ve icra süreçlerinin takibi,

•    Cari kartların oluşturulması,

•    Faturaların hazırlanması,

•    Tedarik ve satın alma süreçlerinin yönetimi,

•    İzinver.net satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla iletişim ve hizmet tanıtımı faaliyetlerinin yürütülmesi,

•    Potansiyel müşteri ilişkilerinin yönetimi,

•    Müşterilerin, İzinver.net sistemi üzerinde kayıtlarının oluşturulması ve mevcut elektronik ticari onay verilerinin İzinver.net sistemine entegre edilmesi,

•    Ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,

•    Onay, reddetme ve ticari elektronik iletilere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması,

•    İzinver.net hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi,

•    Hizmet Sağlayıcılara ilişkin güncel tanıtıcı bilgilerin görüntülenmesi,

•    Onay bilgilerinin görüntülenmesi ve ticari elektronik ileti reddetme hakkının kullanılabilmesi,

•    Onay verilmesi veya reddetme hakkının kullanılması halinde ilgililere bilgi verilmesi,

•    Onay ve ret işlemlerinin senkronize olarak ticari elektronik ileti yönetimini amaçlayan diğer platformlarda görüntülenebilmesi,

•    İzinsiz ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin İleti Yönetim Sistemi üzerinden şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi,

•    Şikâyet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması ve ilgilerine işlem sonucu hakkında bilgi verilmesi,

•    İnternet sitesi ziyaretçilerine ait bilgilerin log kayıtlarının tutulması,

•    İnternet sitesinde yer alan formların kaydedilmesi,

•    İzinver.net platformlarına giriş yapılan kullanıcı şifrelerinin saklanması ve yönetimi,

•    Entegrasyon (API)modülü aracılığıyla satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi ve sunmakta olduğumuz hizmetlere ilişkin servislere erişim,

•    İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

•    İş ve sözleşme ilişkisi kapsamında ilgili iş süreçlerinin sağlıklı yürümesi için gerekli yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.4.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 


Bu kapsamda; 

•    İsim, soyisim

•    E-posta adresiniz 

•    Telefon bilgileriniz

•    Açık adres bilginiz

•    Vergi mükellefi bilgileri


İZİNVER.NET sistemleri kullanıcı adı, ip adresi, güvenli alanlar giriş çıkış bilgileri, gibi kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 5.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “elektronik iletilerin alıcının iznine tabii kılınması” ilkesi çerçevesinde belirli imkân, şart ve koşullarda platformu kullanan taraflara ulaşılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


6.    VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

    İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

    Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

    Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

    Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

    Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 


Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 

1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Başvurularınızı; 

1.    Başvuru formu www.izinver.net adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Cevizli Mah. Tugay Yolu Sok Ofisim İstanbul Plaza, A Blok Kat: 9, 34846 Maltepe/İstanbul” adresine iletilmesi,

2.    5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun www.izinver.net veya [email protected] posta adresine iletme,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz, bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 


Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ tarafından reddedilecektir. 


İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ‘nin işbu aydınlatma metninde,  Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. 

              


İNOSLAB VENTURES YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ