KVKK Aydınlatma Metni

İZİNVER.NET WEB TABANLI HİZMET PLATFORMU

Hizmet sağlayıcılarının İzinver.net aracılığıyla hizmet alım talebinde bulunan alıcılardan aldıkları ileti izin onay ve ret haklarının kullanılmasına yönelik kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve tasarrufu aydınlatma metni

Kişisel verilerin işlenmesi hususunda ilgili kişilerin mahremiyetlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmasını esas alan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar tebliğ edilmiştir.

Bu usul ve esaslar ışığında hazırlanan Aydınlatma metni, İZİNVER.NET(“Aracı Hizmet Sağlayıcı”) İleti Yönetim Sistemi entegrasyonuna sahip izin yönetim web platformu üzerinden verdiği CRM, Çağrı, SMS, E-posta, Kampanya pazarlama otomasyonu servisleri kullanılarak işlenen kişisel verileriniz hakkında alıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1. Kişisel Veri Sorumlusu

İzinver.net, kurmuş olduğu ticari elektronik izin yönetim platformu aracılığıyla, hizmet alım talebinde bulunan gerçek ya da tüzel alıcıların kullanıcı hesapları aracılığıyla hizmet sağlayıcılarına tanımladıkları arama, mesaj, e-posta gibi farklı tipteki ticari elektronik ileti onaylarını kullandırarak alıcılarla ticari elektronik ileti amaçlı iletişime geçmelerine aracılık eder. Bu faaliyet tanımı kapsamında ticari elektronik ileti paylaşımı imkânı tanıyan İzinver.net web hizmet platformu, işlenen verilerin kullanımı amaçlı oluşturulan servis alanlarının sunucusu ve yöneticisi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Ayrıca, söz konusu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İzinver.netin işlettiği, www.izinver.net adresli web hizmet platformunun hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerektiği hallerde İzinver.netin bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi ve elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğiniz konularına açıklık getirmektedir. İzinver.netin iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Merkez Adres: Cevizli Mah. Tugay Yolu Sok Ofisim İstanbul Plaza, A Blok Kat: 9, 34846 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0216 606 40 91

İnternet Adresi: www.izinver.net

E-posta Adresi: izinver@izinver.com

2. İşlenen Kişisel Veri Türleri

İzinver.net; aracılığıyla izin yönetim platformu ile bağlantılı olarak İzinver.net ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki bilgi ve verileri, KVKK kapsamında saklar.

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad-soyadı,

(ii) İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numarası ve e-posta adresi.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İzinver.net, veri sorumlusu sıfatı ile web hizmet platformu tarafından ya da internet sitesi ile sosyal medya sayfası ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanız doğrultusunda sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, pazarlama, araştırma, istatistik oluşturma, ürün hizmet kalitesinin artırılması, kişiye özel teklifler hazırlanması, ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amaçlarına ek olarak İzinver.net ile tesis edilen faaliyet kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 1. Onay vereceğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcı için ticari elektronik ileti onayınızın alınmasına, ticari elektronik ileti reddetme hakkınızın kullanılması ve ret ve onay süreçlerinin yönetilmesine imkân tanınması,
 2. Ticari elektronik ileti onay-ret süreçlerinin yönetilmesi, ,
 3. Onay ve redde ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması, ,
 4. Onay vereceğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcının tarafınıza ticari elektronik ileti hizmeti sunması için kişisel verilerinizin onay verdiğiniz Hizmet Sağlayıcıya aktarılması, ,
 5. Onay vereceğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcının tarafınıza ticari elektronik ileti sunması için kişisel verilerinizin ilgili Hizmet Sağlayıcıya aktarılması amacıyla İleti Yönetim Sistemine entegrasyon hizmeti sunan üçüncü kişilere aktarılması; ,
 6. Onay vereceğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcının, verilen onayı teyit edebilmesi ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi, ,
 7. Onay vereceğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcının, ticari elektronik ileti gönderim süreçleri kapsamında tarafınızla iletişime geçebilmesi ve size doğru hitap edebilmesi, ,
 8. Onay vereceğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcı tarafından şahsınıza özel ticari elektronik ileti sunulması, ,
 9. Reddetme hakkını kullandığınıza ilişkin olarak önceki bir tarihte onay vermiş olduğunuz gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcıya bilgi verilmesi, ,
 10. icari elektronik iletişime ilişkin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ,
 11. Sözleşmelerle belirli ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi, ,
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi, ,
 13. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, ,
 14. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, ,
 15. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması. ,
4. Kişisel Verilerin Aktarımı

İzinver.net tarafından belirtilen kapsam ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmiş olan kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde İzinver.netin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu yurt içindeki yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri kuruluşlarıyla, onay vermiş olduğunuz Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ve gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi’ne entegrasyon hizmeti sunan üçüncü kişiler ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3.kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, yurtdışında bulunan sunucularda barındırılabilir. Bu kapsamda İzinver.net tarafından toplanan kişisel verileriniz, KVKK md.5/1 uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda, üçüncü kişi hizmet sağlayıcı olarak hizmet sözleşmesi kapsamında depolama ve barındırma hizmeti satın aldığımız Amazon Web Services (“AWS”) isimli şirkete aktarılmakta ve veriler AWS’ye ait Dublin/İrlanda, Frankfurt/Almanya da bulunan sunucularda depolanmaktadır.

İzinver.net, hizmet sağlayıcılar ile alıcıları bir araya getiren ve alıcılara elektronik pazarlama otomasyonu servisleri ve avantajlı hizmet teklif ve kampanyalarından yararlanma hakkı veren bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak; kişisel veriler bakımından gerekli bilgilerin ve izinlerin verilmemesi halinde, İzinver.net üzerinden bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla taraflar arasında sözleşme kurulamayacağını belirtiriz. Zira istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile ürün/hizmet kodu satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile servis paketi ve hizmet fırsat kodu satışı yapılamamasından dolayı İzinver.net hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

İzinver.net alıcılarla ve hizmet sağlayıcılarının kullanıcı hesaplarının teyit edildikten sonra kurulan hukuki ilişki ve söz konusu ilişkinin devamı süresince kullanıcılardan web hizmet platformu, web sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi yoluyla verinin tarafımıza iletilmesi suretiyle işleme koymaktadır.

6. Kişisel Verilerin Hukuki Sebepleri

İzinver.net, kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası (a), (ç) ve (e) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanarak tüm bu amaçlar için geçerli olmak üzere KVKK Madde 5/1 hükmü uyarınca vereceğiniz açık rızanız hukuki sebep kabul edilerek tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir.

7. Kişisel Verilerin İşlenme ve Saklanma Süreleri

İzinver.net, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ile KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Kullanıcıların İzinver.net üzerinden yapmış oldukları alışverişlere ilişkin bilgiler, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin hukuki haklarının korunması amacıyla genel zamanaşımı olan 10 yıl süreyle saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz İzinver.net tarafından yapılacak periyodik silme işlemleri ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri sahipleri tarafından, saklanan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi yönünde talepte bulunulması durumunda, Veri Sahibinin talebi derhal yerine getirilecek ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınarak, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacaktır.

8. Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi’nin KVKK Madde 11 kapsamında yapacağı başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olmalıdır. Söz konusu Tebliğ’e göre, Veri Sahibi’nin, KVKK Madde 11’den doğan taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sahibi tarafından İzinver.nete daha önce bildirilen ve İzinver.netin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, başvuruda bulunması zorunlu olan bilgileri içerecek biçimde iletmesi gerekmektedir. Tebliğ uyarınca, başvuruda yer alması zorunlu olan bu bilgiler şu şekildedir;

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 5. Talep konusu

Son Güncelleme : 07 Haziran 2021

PDF Versiyon