Kullanıcı Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Sorumlusu: izinver.net

( bu metinde “izinver” olarak anılacak )

Bu bilgilendirme ile izinver olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla bize ait internet sitesine üyeliğinizden dolayı kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı da aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenme sebebi, izinver.net e üye olmanız, izinver.net de yer alan markalara Ticari Elektronik İletiler almak için izin verebilmeniz veya izinleri iptal edebilmenizdir. Bu nedenle İletişim bilgilerinizi izinver.net i kullanan kurumsal firmalar ile YALNIZCA SİZ İZİN VERDİĞİNİZ takdirde paylaşıyoruz. Sitemize üye olurken beyan ettiğiniz iletişim bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Neleri Kapsadığı ve Nasıl Toplandığı

izinver.net; siteye üye olmanız durumunda aşağıdaki bilgi ve verileri, sizin için KVKK kapsamında saklıyor ve muhafaza ediyor ve siz izin vermediğiniz takdirde asla 3.ncü kişilerle paylaşmıyor.

- Kişiye ait kimlik bilgileri (Ad, soyad, TC kimlik numarası vb. )

- Kişiye ait adres ve/veya iletişim bilgileri ( Posta adresi, E-posta adresi, telefon numarası vb. )

- Kişiye ait, Profil Bilgileri, Yaş, Cinsiyet, Eğitim durumu, Medeni durum, Gelir durumu vb.)

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabileceği

Topladığımız kişisel veriler izinver.net in gelecekteki sunacağı hizmetler hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Kişisel verilerinize ayrıca, izinver.net üyesi kurumsal firmalar SİZ izin verdiğiniz takdirde erişebilmektedir. Zaman zaman kişisel veriler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.

KVKK 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize veya internet sitemize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talebinde bulunma,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleme
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişilere dair bilgi sahibi olma
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini talep etme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme,
g) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

İZİNVER BİREYSEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ
(işbu kullanıcı sözleşmesini değiştirdiğimizde sizi bilgilendiririz.)


İZİNVER üyesi olmadan hemen önce işbu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. İşbu sözleşmedeki hükümler İzin verdiğiniz veya vereceğiniz firmaların, izin verme tercihlerinize uygun olarak size elektronik ileti göndermesi amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmeyi onaylayarak aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul ediyorsunuz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, lütfen üyelik işlemini tamamlamayınız ve sayfayı kapatınız. Eğer üyelik sözleşmesini okumadan üye olduysanız ve İZİNVER kullanımına başladıysanız kullanımı derhal sona erdirmelisiniz. İZİNVER bu sözleşmede her zaman değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin sisteme konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. İZİNVER işbu sözleşmedeki her türlü değişiklikleri üyelerine haber vereceğini kabul ve beyan eder.

SÖZLEŞMENİN AMACI
Madde 1

İZİNVER.net ile (Bu sözleşmede bundan böyle İZİNVER olarak anılacaktır.) İZİNVER sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.) arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu tüm şartları ve hükümleri belirlemektir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
Madde 2

İZİNVER, internet ve mobil uygulamalar üzerinden erişilen bir platform olarak, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. ve 7. maddesine göre ‘Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir’ demesine istinaden, ÜYE’lerin dilediği firmaya kendisine kampanya SMS’i göndermesi, cep telefonundan araması ve email göndermesi için izin verebileceği ve iş bu sözleşmede yer alan süre geçtikten sonra verilen iznin iptal edebilmesini kapsar.

İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple İZİNVER sistemini kullanan ÜYE işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 3

1) İZİNVER’e üyelik için kullanıcılar sistem üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı İZİNVER’ in veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2) ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. İZİNVER üzerinden sağlanan tüm bilgi, belge, tavsiye, hizmet vb. materyalin doğruluğunu ve akla uygunluğunu değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır.
3) ÜYE İZİNVER kullanımı ile ilgili olarak şunları yapmayacağını kabul ve beyan etmektedir: Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
4) İZİNVER’ in hissedarları, görevlileri veya çalışanlarını kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.
5) İZİNVER içeriğine İZİNVER görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak İZİNVER içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini.
6) İZİNVER’e virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
7) Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer üyelerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.
8) İZİNVER’e herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
9) Üye İZİNVER’i kullanırken herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan sorumlu olacağını, İZİNVER’ in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, İZİNVER’ in herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararları İZİNVER’ in talebi olursa ödeyeceğini, İZİNVER’e talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da İZİNVER’ in ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10) Üye, kendisine İZİNVER tarafından gelebilecek her türlü sms, e-posta ve push notification mesajlarını almayı kabul ettiğini, bu mesajlardan dolayı hiçbir kamu veya özel kuruma itirazda bulunmayacağını, bu mesajları almayı kendi rızası ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
11) Üye, sistem üzerinde izin verdiği firmalardan gelecek SMS, GSM çağrıları ve e-postalar için hiçbir kamu veya özel kuruma itirazda bulunmayacağını, bu mesajları almayı kendi rızası ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
12) Üye İZİNVER’i kullanırken, karşılaştığı problemler veya yaşadığı sorunlar karşısında İZİNVER’ den ve İZİNVER’ in herhangi bir kurumsal üyesinden asla şikâyetçi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13) Üye İZİNVER’ den aldığı hizmete karşılık olarak para veya herhangi bir değerli metal veya menkul kıymet istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
14) Üye İZİNVER’i kullanırken, İZİNVER’ den ve İZİNVER’nın kurumsal üyelerinden hiçbir maddi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 4

1) İZİNVER giriş şifresinin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler gecikmeden durumu İZİNVER site yönetimine bildirmelidir. Bildirim işlemi kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez.
2) İZİNVER sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve İZİNVER hizmetlerinin kullanılması engellenir.
3) Üye, üyeliğini hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye İZİNVER da işlem yaptığında kullanıcının IP numarası İZİNVER sunucularında kayıt altına alınmaktadır.
4) İZİNVER üyelerin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ÖZEL UYARI
Madde 6

ÜYE, İZİNVER’i kullanırken Türkiye ve Dünyadaki tüm yasa koyucuların internet, veri, e-posta veya gizlilikle ilgili koyduğu tüm kuralları tamamen kabul eder. İlgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer tüm mevzuata uymayı kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUKİ ESASLAR
Madde 7

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER
Madde 8

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve İZİNVER’ in kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla İZİNVER’ in işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel vb. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, İZİNVER’ in yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Madde 9

İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. İZİNVER, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda İZİNVER’ den herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İZİNVER KAYITLARININ MUTEBERİYETİ
Madde 10

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İZİNVER’ in defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme, ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.